Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ

Πρέπει νά διευκρινίσουμε ὁρισμένα σημεῖα πού συνδέονται μέ τό μυστήριο καί τά ὁποῖα πολλοί ἀδελφοί μας χριστιανοί εἴτε ἀγνοοῦν εἴτε ἔχουν ἐσφαλμένη ἀντίληψη γι᾽ αὐτά.
  • Ἡ τέλεση τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου προϋποθέτει τήν ὕπαρ­ξη ἀρρώστου σέ μιά οἰκογένεια. Γιά χάρη του τελεῖται. Αὐτό γίνε­ται ὁλοφάνερο ἀπό τά αἰτήματα καί τίς εὐχές πού ἀπευθύ­νει ὁ λειτουργός πρός τόν Θεό.
  • Ἡ τέλεση Εὐχελαίου γιά ἕναν ἀσθενή ἀδελφό μας δέν ση­μαίνει ἄρνηση ἤ ἀπόρριψη τῆς ἰατρικῆς φροντίδας καί τῆς ἐν­δεδειγμένης φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς πού χρειάζεται. Οἱ χρι­στια­νοί καί στήν ἰατρική ἐπιστήμη καί τούς θεράποντές της κα­τα­φεύγουμε, ἀλλά, παράλληλα, καί τή βοήθεια καί τή θερα­πευ­τική χάρη τοῦ Κυρίου μας, τοῦ μεγάλου Ἰατροῦ ψυχῶν καί σωμάτων, ἐπικαλούμαστε διαμέσου τοῦ μυστηρίου τοῦ ἱεροῦ Εὐχε­λαίου πού τελοῦμε.
  • Προσφεύγοντας διά τοῦ μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου στόν Θεό Τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς θεραπεύσει ἀπό τήν ἀρρώστια πού ὑποφέρουμε καί νά ἀποκαταστήσει τήν κλονισμένη ὑγεία μας. Δέν ἀπαιτοῦμε οὔτε διατάσσουμε τόν Θεό. Ἀφηνόμαστε μ᾽ ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη καί τή θεία φιλανθρωπία Του. Ἐάν Ἐκεῖνος κρίνει ὅτι μᾶς συμφέρει πνευματικά, ὅτι εἶναι γιά τή σωτηρία μας, ἄς μᾶς χαρίσει τήν ἴαση. Ἐάν ὄχι, δέν ἀγανα­κτοῦ­με· δέν γογγύζουμε. Ἀντίθετα, καί πάλι Τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς ὁπλίσει μέ ὑπομονή γιά νά μπορέσουμε νά σηκώσουμε τή δοκιμασία.
  • Τό Εὐχέλαιο δέν γίνεται «γιά τό καλό»· γιατί ἐντυπω­σιάζει ἡ μεγάλη διάρκεια τῆς σχετικῆς Ἀκολουθίας· γιατί εἶναι Σαρακοστή καί ἐπικράτησε ἡ συνήθεια «νά κάνουμε στό σπίτι ἕνα εὐχέλαιο». Ἤ, «γιά νά ἁγιαστεῖ τό σπίτι μας». Γιά νά ἁγια­­στεῖ τό σπίτι τοῦ χριστιανοῦ ἡ Ἐκκλησία ὅρισε ἄλλη ἱερή Ἀκο­λουθία: τόν Ἁγιασμό. Ἑπομένως δέν πρέπει νά συγχέουμε τά πράγματα.
  • Κατά τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου παρα­κα­λοῦμε τόσο γιά τή θεραπεία τοῦ ἀρρώστου ὅσο καί γιά τή συγ­χώρηση τῶν ἁμαρτιῶν του. Τό δεύτερο αὐτό δέν σημαίνει ὅτι τό Εὐχέλαιο ἀντικαθιστᾶ τό μυστήριο τῆς Μετανοίας, δηλαδή τήν Ἐξομολόγηση. Ἀντίθετα, θά λέγαμε, τό Εὐχέλαιο προϋπο­θέτει τό μυστήριο τῆς Μετανοίας, μέ τό ὁποῖο ὁ πιστός ἐπιδιώκει τη συμφιλίωσή του μέ τόν Θεό Πατέρα καί προετοι­μά­ζεται πνευ­ματικά γιά νά συμμετάσχει καί στό μυστήριο τοῦ ἁγί­ου Ἐλαίου.
  • Τό ἱερό Εὐχέλαιο ἀνήκει στά μυστήρια πού χαρακτη­ρίζουμε ὡς ἐπαναλαμβανόμενα, δηλαδή δέν τό τελοῦμε μία καί μόνο φορά ἀλλά ἀπεριόριστα.
  • Ἡ διατύπωση τοῦ ἁγίου Ἰακώβου «προσκαλεσάσθω τούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας» συνέτεινε στή διαμόρφωση τῆς παραδόσεως τό μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου νά τελεῖται ἀπό ἑπτά ἤ, τουλάχιστον, ἀπό τρεῖς ἱερεῖς. Ἡ πρακτική δυσκολία ὅμως νά συμμετέχουν ἑπτά ἤ τρεῖς πρεσβύτεροι ὁδήγησε, σύν τῷ χρόνῳ, στήν καθιερωμένη πλέον συνήθεια τό μυστήριο νά τελεῖται καί ἀπό ἕναν καί μόνο πρεσβύτερο.
* * *
Εὐχόμαστε, ὅλοι μας νά κατανοήσουμε τή μεγάλη ἀξία τοῦ φιλανθρώπου μυστηρίου. Οἱ ἱερωμένοι νά τό τελοῦμε μέ συναί­σθηση καί εὐλάβεια. Οἱ πιστοί νά συμμετέχουμε μέ ἐπίγνωση καί κατάνυξη. Καί ὁ ἐλεήμων Κύριος νά ἐπιδαψιλεύει πλούσια στούς ἀδελφούς μας πού δοκιμάζονται στό κρεβάτι τοῦ πόνου τήν ἴαση καί τή συγχώρηση· σέ ὅλους τό ἄπειρο ἔλεός Του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

<< Αποφθέγματα >>