Τρίτη 20 Μαρτίου 2012

Η θεία Αποκάλυψη


1. Τι θα πει Αποκάλυψη;

Αποκάλυψη θα πει η φανέρωση εκείνου, που ήταν κρυμμένο και άγνωστο. Θεία Αποκάλυψη θα πει αυτοφανέρωση του Θεού στον άνθρωπο. Έχουμε δύο αποκαλύψεις. Τη φυσική Αποκάλυψη και τηνυπερφυσική Αποκάλυψη. Στη φυσική αποκάλυψη μπορούμε να πούμε πως στηρίζονται εν μέρει όλες οι παλιές ψευδείς θρησκείες. Από την υπερφυσική θεία Αποκάλυψη προέρχονται ο Ιουδαϊσμός πρώτα με ατελή Αποκάλυψη και ο Χριστιανισμός με πλήρη και τέλεια τη θεία Αποκάλυψη.

2. Η φυσική θεία Αποκάλυψη

Ποια είναι αυτή; Είναι η φανέρωση του Θεού από τον υλικό κόσμο, που υπάρχει έξω και γύρω από τον άνθρωπο. Φυσική αποκάλυψη είναι επίσης και η μαρτυρία περί του Θεού, που γίνεται μέσα μας από το ισχυρό θρησκευτικό αίσθημα και από τον ηθικό νόμο, που είναι έμφυτα και τα δύο στον άνθρωπο. Αυτή η φυσική αποκάλυψη σαν φωνή διακηρύττει στα βάθη της ψυχής του την παρουσία του Θεού. Τούτο το βεβαιώνει αφ’ ενός ο προφητάναξ Δαβίδ και αφ’ ετέρου ο απόστολος Παύλος. Και ο μεν προφήτης λέγει· «οἱ οὐρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα» (Ψαλμ. ιη΄ 1). Ο δε Απόστολος· «τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης» (Ρωμ. α΄ 20). Αυτά με άλλες λέξεις θα πουν. Κοίτα τον ουρανό και τα άστρα του ουρανού, άνθρωπε, και από την ύπαρξη του σύμπαντος θα οδηγηθείς να παραδεχθείς, ότι υπάρχει εκείνος, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο. Από την τάξη και αρμονία, που βασιλεύει στο φυσικό κόσμο, θα εννοήσεις τη θεία σοφία και δύναμη και μεγαλειότητα του Δημιουργού. Ο θείος Απόστολος προσθέτει και τούτο σε βεβαίωση της αποκάλυψης του Θεού με την παρουσία του κόσμου και την πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Θεός, λέει, και στα χρόνια της ειδωλολατρίας «οὐκ ἀμάρτυρον ἑαυτὸν ἀφῆκεν ἀγαθοποιῶν, οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ὑμῶν.» (Πράξ. ιδ’ 17). Και τότε λοιπόν, που ο άνθρωπος πλανιόταν μέσα στο σκοτάδι της πολυθεΐας, δεν άφησε κρυμμένο ο Θεός τον εαυτό του. Τον φανέρωσε με πολλές μαρτυρίες και βεβαιώσεις. Μια τέτοια μαρτυρία ήταν η ύπαρξη του κόσμου. Μία άλλη η αγαθή του πρόνοια, που έδινε στον άνθρωπο και βροχές και καλούς καιρούς και καρποφορία στη γη, για να συντηρούνται με τα αγαθά της γης και να ευφραίνονται οι άνθρωποι. Εδώ είμαι, έλεγε ο Θεός με όλες αυτές τις θείες του ενέργειες. Εδώ είμαι, άνθρωπε, και προνοώ, φροντίζω για σένα. Λίγο να προσέξεις, λίγο να μελετήσεις αυτά που απολαμβάνεις, λίγο να σκεφθείς και θα με βρεις. Γι’ αυτό το θρησκευτικό συναίσθημα το χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Απόστολος «γραπτόν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν», γραμμένο στα βάθη των καρδιών μας, για να είναι αλάνθαστος οδηγός προς το Θεό. Επομένως μία βαθιά στροφή του ανθρώπου στο εσωτερικό του και μία προσεκτική ακρόαση της φωνής του ηθικού νόμου θα έδινε να καταλάβει ο άνθρωπος ποιος είναι ο Θεός, ο σοφός του κόσμου και του ανθρώπου δημιουργός, και να στραφεί προς αυτόν.
Λοιπόν, σε αυτό και μόνο αν στηριζόταν ο άνθρωπος, θα ανέβαινε με τη σκέψη του στην ιδέα και γνώση του αληθινού Θεού και θα τον έβρισκε. Αλλά δεν τον βρήκε. Και αυτοί που έκαναν το σοφό τότε, δεν τον έβρισκαν το Θεό, διότι «ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία· φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν» (Ρωμ. α΄ 21, 22). Μωρία και σκοτισμός στο να δουν και να ακούσουν το Θεό; Ναι. Αν ο άνθρωπος ήταν καθαρός από αμαρτία και ελεύθερος από πάθη και κακίες, και θα τον έβλεπε και θα τον άκουγε τον αληθινό Θεό, κατά το «μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται» (Ματθ. ε΄ 8), και θα τον δόξαζε. Αλλ’ ο άνθρωπος ήταν τυφλωμένος από τα πάθη του και παρ’ όλες τις μαρτυρίες της θείας Πρόνοιας ακόμη, το Θεό δεν τον έβρισκε.

3. Η υπερφυσική θεία Αποκάλυψη

Υπερφυσική θεία Αποκάλυψη είναι η απ’ ευθείας αποκάλυψη του Θεού από αυτόν τον ίδιο, ώστε ο ίδιος ο Θεός να έρχεται σε άμεση επαφή και επικοινωνία με τον άνθρωπο και να αυτοφανερώνεται, να αποκαλύπτει ο ίδιος τον εαυτό του στον άνθρωπο. Έτσι αυτοφανερώνεται ο Θεός στον Αδάμ και προ και μετά την πτώση του μέσα στον Παράδεισο, για να τον καθοδηγήσει στο δρόμο της αλήθειας. Φανερώνεται στον Αβραάμ και καθοδηγεί και αυτόν στα ζητήματα της πίστεως και της ζωής του. Φανερώνεται σε πολλούς δικαίους και πιστούς ανθρώπους. Η πρώτη όμως επίσημη, η κύρια και καθαυτό Αποκάλυψη γίνεται στο μέγα προφήτη Μωυσή 1500 χρόνια προ Χριστού πάνω στο όρος Σινά. Εκεί ο Θεός δίνει τις διατάξεις για την Ιουδαϊκή θρησκεία. Αυτή είναι η πρώτη θεία Αποκάλυψη προς τον Ιουδαϊκό λαό, η Παλαιά Διαθήκη, η οποία ήταν πρόδρομος της Καινής και παιδαγωγός εις Χριστόν. Ο νόμος και οι προφήτες. Διότι μετά το νόμο που δόθηκε διά του Μωυσέως, ακολουθεί μακρά σειρά αγίων προφητών, οι οποίοι και αυτοί αποκαλύπτουν στον εβραϊκό λαό το θέλημα και τις εντολές του Θεού.
Είπαμε όμως ότι ατελής υπήρξε η αποκάλυψη αυτή. Γι’ αυτό ο Θεός κάνει κατόπιν την πλήρη και τέλεια Αποκάλυψη του εαυτού του και της αλήθειας του. Πώς έγινε τούτο; Με ποιον δόθηκε η τέλεια Αποκάλυψη; Δόθηκε διά του μονογενούς Υιού του, διά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και τούτο βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν λέει· «ὅτι ὁ νόμος (της Παλαιάς Διαθήκης) διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια (της Καινής Διαθήκης) διὰ  Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο» (Ιωάν. α΄ 17). Και ο απόστολος Παύλος γράφει· «Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις, ἐπ’ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ» (Εβρ. α΄ 1). Και στα δύο αυτά χωρία υπάρχουν και οι δύο αποκαλύψεις· η πρώτη στους Εβραίους με τους προφήτες και η δεύτερη σε εμάς τους Χριστιανούς με τον Υιό του Θεού, το Σωτήρα μας Χριστό. Η πρώτη είναι ατελής, η δεύτερη πλήρης και τέλεια. Η πρώτη προπαρασκευάζει τους ανθρώπους στο να αποδεχθούν την δεύτερη. Η δεύτερη αποκαλύπτει πλήρως το Θεό και προσφέρει ασφαλή τη σωτηρία. Έτσι και οι δύο Θρησκείες εξ Αποκαλύψεως προέρχονται. Η Ιουδαϊκή πρώτα, η Χριστιανική έπειτα. Είναι δε η Χριστιανική η μόνη αληθινή θρησκεία, αφού μόνη έχει την πλήρη και τέλεια υπερφυσική θεία Αποκάλυψη. Η πρώτη, η Ιουδαϊκή, είναι μέρος. Η Χριστιανική κατέχει το πλήρωμα, το όλο της θείας Αποκάλυψης και μετά από αυτή τίποτε δεν μένει προς αποκάλυψη του Θεού.

http://www.xfd.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

<< Αποφθέγματα >>