Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012

ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


 ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ
                                          ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Ο Ιερέας: «Ευλογητός ο Θεός...» ( Εάν δεν υπάρχει Ιερέας: Δι’ ευχών τψν αγίςν Πατέρων ημών..)

Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου,ενώτισαι την δέησιν μου εν τη αληθεία σου,εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου,και μη εισέλθης εις κρίσιν μετά του δούλου σου,ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου,εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου,εκαθισέ με εν σκοτεινοίς ως νεκρούς αιώνος,και ηκηδίασεν επ΄ εμέ το πνεύμα μου,εν εμοί εταράχθη η καρδία μου.Εμνήσθην ημερών αρχαίων,εμελέτησα εν πάσι τοις έργοις σου,εν ποιήμασι των χειρών σου εμελέτων.Διεπέτασα προς σε τας χείρας μου,η ψυχή μου ως γη άνυδρος σοι.Ταχύ εισάκουσον με ,Κύριε,εξέλιπε το πνεύμα μου,μη αποστρέψης το πρόσωπον σου από εμού,και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον.Ακουστόν ποίησόν μοι το πρωί το έλεος σου,ότι επί σοι ήλπισα,γνώρισόν μοι,Κύριε,οδόν,εν ή πορεύσομαι,ότι προς σε ήρα την ψυχήν μου,εξελού με εκ των εχθρών μου,Κύριε,προς σε κατέφυγον.Δίδαξόν με του ποιείν το θέλημα σου,ότι σύ εί ο Θεός μου,το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία.’Ενεκεν του ονοματός σου,Κύριε,ζήσεις με,εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου,και εν τω ελέει σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου,και απολείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου,ότι εγώ δούλο σού ειμί.

Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν,ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.(4 φορές)

(Τη Θεοτόκω εκτενώς)
Των Ασωμάτων λειτουργών Αρχιστράτηγε,ο κατ΄ενώπιον Θεού παριστάμενος,και ταις εκείθεν λάμψεσι λαμπόμενος,φαίδρυνον,αγίασον τους πιστώς σε υμνούντας,πάσης απολύτρωσαι του εχθρού τυραννίδος,και ειρηναίαν αίτησαι ζωήν,τοις Βασιλεύσι και πάσι τοις πέρασι.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι...
Των ουρανίων Στρατιών Αρχιστράτηγε,δυσωπούμεν σε αεί ημείς οι ανάξιοι,ίνα ταις σαις δεήσεσι τειχίσης ημάς,σκέπη των πτερύγων της αύλου σου δόξης,φρουρών ημάς προσπίπτοντας εκτενώς και βοώντας,εκ των κινδύνων λύτρωσαι ημάς,ως Ταξιάρχης των άνω Δυνάμεων.

 Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.
Ου σιωπήσωμεν ποτέ Θεοτόκε,τάς δυναστείας σου λαλείν οι ανάξιοι,ει μη γάρ συ προϊστασο πρεσβεύουσα,τις ημάς ερρύσατο εκ τοσούτων κινδύνων,τις δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους.Ούκ αποστώμεν Δέσποινα εκ σου.Σους γάρ δούλους σώζεις αεί εκ παντοίων δεινών.

Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου,και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου.Επί πλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω,και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διά παντός. Σοί μόνω ήμαρτον,και το πονηρόν ενώπιον σου εποίησα,όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις σου,και νικήσης εν τω κρίνεσθαί σε.Ιδού γάρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου.Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας,τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοι. Ραντιείς με υσσώπω,και καθαρισθήσομαι,πλυνείς με,και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς μοι αγγαλίασιν και ευφροσύνην,αγγαλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου,και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί,ο Θεός,και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Μη απορρίψης με από του προσώπου σου,και το Πνεύμα σου το άγιον μη αντανέλης απ΄εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου,και πνεύματι ηγεμονικώ στηριξόν με. Διδάξω ανόμους τάς οδούς σου,και ασεβείς επι σε επιστρέψουσι. Ρύσαι με εξ αιμάτων,ο Θεός,ο Θεός της σωτηρίας μου,αγγαλιάσεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνην σου. Κύριε,τα χείλη μου ανοίξης,και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσίν σου. Ότι,εί ηθέλησας θυσίαν,έδωκας αν,ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον,καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθυνον,Κύριε,εν τη ευδοκία σου την Σιών,και οικοδομηθήτω  τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Αρχάγγελοι του Θεού,πρεσβεύσατε υπέρ ημών.  (Πολλοίςσυνεχόμενοις...)
Δυάς Αρχαγγέλων η φωταυγής,Μιχαήλ παμμάκαρ,και πανθαύμαστε Γαβριήλ,παθών μου σκεδάσατε τον ζόφον,ταις φωταυγέσιν υμών παρακλήσεσιν.

Αρχάγγελε του Θεού,πρέσβευε υπέρ ημών.
Ιστάμενος έμπροσθεν τριλαμπούς,θεότητος αίγλης και θεούμενος μετοχή,φωτός του αρρήτου Ταξιάρχα,της των παθών με σκοτώσεως λύτρωσαι.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Κακίας και βλάβης των δυσμενών,Μιχαήλ ο άρχων,των Αγγέλων με εξελού,και πάσαν πικρίαν της ψυχής μου,εις γλυκασμόν ευμενώς μεταποίησον.

Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.αμήν.
Σκηνή αγιάσματος του Θεού,αγίασον Κόρη,την ψυχήν  μου την εναγή,και λύτρωσαι ταύτην της απάτης,του καθ΄εκάστην εχθρού πολεμούντος με.

Αρχάγγελοι του Θεού,πρεσβεύσατε υπέρ ημών.  (Προστασίαν και σκέπην...)
Χριστονύμων προστάται,και βοηθοί έτοιμοι,θείε Μιχαήλ φωτοφόρε,και Γαβριήλ ομού,μη διαλίπητε,ημών αεί προστατεύειν,και λυτρούσθε πάντοτε,πάσης κακώσεως.      

Αρχάγγελε του Θεού,πρέσβευε υπέρ ημών.
Απορήσας εκ πάντων οδυνηρώς κράζω σοι,πρόφθασον καμοί Ταξιάρχα,τω εκζητούντι νύν,την σήν αντίληψιν και την ταχείαν σου σκέπην,ως πολλοίς προέφθασας και πάλαι έσωσας.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Ικεσίαν μου ταύτην,την πενιχράν πρόσδεξαι,ήν από καρδίας εν πόθω και κατανύξει προσάγω σοι,θείε Αρχάγγελε,και προς τον Κτίστην μου ταύτην αναφέρων αίτησαι πταισμάτων άφεσιν.

 Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.
Αειπάρθενε Κόρη,η τον Θεόν τέξασα,τον την αμαρτίαν του κόσμου,ελέει άραντα,τον νούν μου κάθαρον,αμαρτωλών νοημάτων,μετανοίας φέγγει με,καταλαμπρύνουσα.

Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου,Μιχαήλ Νόε,ότι πάντες εν πειρασμοίς Ναώ σου προστρέχομεν ως τάχιστον βοηθόν των εν πόνοις.

Επίβλεψον εν ευμενεία Πανύμνητε Θεοτόκε,επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν,και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.

Μνημονεύει ο Ιερέας και σε κάθε αίτηση απαντούμε:  Κύριε Ελέησον (τρείς φορές)

Πρεσβεία θερμή,και τείχος απροσμάχητον,ελέους πηγή,του κόσμου καταφύγιον,εκτενώς βοώμεν σοι Θεοτόκε Δέσποινα,πρόφθασον,και εκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς,η μόνη ταχέως προστατεύουσα.

Αρχάγγελοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών.(Τον παθών μου...)
Γαβριήλ ο πανθαύμαστος,και ο Μιχαήλ ο μέγας Αρχάγγελος,την Τριάδα δυσωπήσατε,δούναι φωτισμόν ημίν σωτήριον.

Αρχάγγελε του Θεού,πρέσβευε υπέρ ημών.
Επι σοι τας ελπίδας μου,όλας ανεθέμην,Θεού Αρχάγγελε,την ψυχήν μου παραμύθησον,και σαρκός τους πόνους καταπράυνον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Καταφύγιον άπαντες,και ωχυρωμένον πύργον,πυρίμορφε,το ναό σου Αρχάγγελε,κεκτημένοι νυν ημείς προσφεύγομεν.

Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.
Λέων ώσπερ ο δόλιος,εφορμά Παρθένε διασπαράξαι με,αλλά τούτου κατασύντριψον,την μανίαν δέομαι και σώσον με.

Αρχάγγελοι του Θεού,πρεσβεύσατε υπέρ ημών.  (Εμπλησον Αγνή...)
Νόσων χαλεπών,ασινείς ημάς τηρήσατε,τους πλουτούντας υμάς θείους αρωγούς,Μιχαήλ και Γαβριήλ θείοι Αρχάγγελοι.

Αρχάγγελε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.
Μέτρω των κακών υπερέβην πάντα άνθρωπον,διό οδόντων δράκοντος φοβερού,καταπιείν με ζητούντος,Αρχάγγελε σώσε με.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Ολον μου τον νούν,αστραπαίς ταίς εκ προσώπου σου,καταλαμπρύνας κάθαρον Μιχαήλ,ινά τρανώς καθορώ το κάλλος το άρρητον.

Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.
Μόνη η Θεόν,μετά σώματος κυήσασα,Θεοτόκε Αειπάρθενε Αγνή,των του σώματος παθών με απολύτρωσαι. 

  Αρχάγγελοι του Θεού,πρεσβεύσατε υπέρ ημών.  (Θανάτου και της φθοράς...)
Αγγέλων,οι θεαυγείς πρωτοστάται,Μιχαήλ και Γαβριήλ φωτοφόροι,δαιμονικών προσβολών ολεθρίων,τας διανοίας ημών απαλλάξατε,και οδηγήσατε ημάς,προς λιμένα του θείου θελήματος.

Αρχάγγελε του Θεού,πρέσβευε υπέρ ημών.
            Εισάκουσον,Μιχαήλ Αρχάγγελε,της φωνής των εν τω θείω ναώ σου,και πρό της σής θειοτάτης εικόνος,γονυπετούντων θερμαίς παρακλήσεσι,και δός των ευχών επιτυχείν,και χαρά απελθείν εις τα ίδια.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιω Πνεύματι.
Συνέκδημον εν εξόδω ψυχής μου,προς πορείαν την ουράνιον έχειν,σε δυσωπώ,Μιχαήλ Ταξιάρχα,και της ζωής μου ενταύθα συλλήπτορα,προς πάσαν παράταξιν εχθρών,και φρουράν μου και σκέπην και φύλακα.

 Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων Αμήν.
.Ως Μήτηρ,του των απάντων Δεσπότου,και του κόσμου θερμοτάτη προστάτις,Θεοχαρίτωτε Κόρη Παρθένε,την ρυπωθείσαν ψυχήν μου τοις πάθεσιν,απόπλυνον τοις οικτιρμοίς,της πολλοίς ευσπλαχνίας σου δέομαι.

Διάσωσον από κινδύνους τους δούλους σου Ταξιάρχα,ότι πάντες προς τον Θεόν μεσίτην θερμότατον,κεκτήμεθα Αρχάγγελε του Κυρίου.

Επίβλεψον εν ευμενεία,πανύμνητε Θεοτόκε,επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν,και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.
Ο Ιερέας μνημονεύει.           
Προστασία των Χριστιανών ακαταίσχυντε,μεσιτεία προς τον Ποιητήν αμετάθετε,μη παρίδης αμαρτωλών δεήσεων φωνάς,αλλά πρόφθασον,ως αγαθή,εις την βοήθειαν ημών,των πιστώς κραυγαζόντως σοι.Τάχυνον εις πρεσβείαν,και σπεύσον εις ικεσίαν,η προστατεύουσα αεί,Θεοτόκε,των τιμώντων σε.
           
Ο ποιών τους Αγγέλους Αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς Αυτού πυρός φλόγα. (τρείς φορές)

Κατόπιν διαβάζεται το Ευαγγέλιο,και στο τέλος Δόξα Σοι Κύριε,δόξα Σοι.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
            Ταίς των Αρχαγγέλων,πρεσβείαις Ελεήμον,εξάλειψον τα πλήθη,των εμών εγκλημάτων.

Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.
Ταίς της Θεοτόκου,πρεσβείαις Ελεήμον,εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.           

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου.
.           Ζεύγος υπερκόσμιον,των ιερών Αρχαγγέλων,λειτουργοί ασώματοι,της θείας λαμπρότητος του Παντάνακτος,Μιχαήλ ένδοξε,Γαβριήλ παμμάκαρ,ως προστάται ημών μέγιστοι,πάσαν επήρειαν,καθ΄ημών εχθρού του αλάστορος,συντρίψατε δεόμεθα,και δεινών ημάς απαλλάξατε,πταισμάτων αιτούντες την άφεσιν παρά Θεού,και πειρασμών απολύτρωσιν,και ειρήνην πάντοτε.

Ο Ιερέας μνημονεύει.Στο τέλος, Κύριε ελέησον, (12 φορές.)

Αρχάγγελοι του Θεού,πρεσβεύσατε υπέρ ημών. (Την ημών σωτηρίαν...)
                 Ζήν ημάς εναρέτως,εν τοις θείοις εντάλμασιν ενισχύσατε,εν φόβω και αγάπη και πάση ευσεβεία,Αρχιστράτηγοι ένδοξοι,ίνα της άνω ζωής,οφθώμεν κληρονόμοι.

Αρχάγγελε του Θεού,πρέσβευε υπέρ ημών.
                        Τη δυνάμει σου πάσης,λοιμικής ασθενείας και πυρετού χαλεπού,τους σε  προσκαλουμένους,απάλλαξον εν τάχει,Μιχαήλ Αρχιστράτηγε και οφθαλμίας δεινής και πάσης αρρωστίας.

 Δόξα Πατρι και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Σωτηρίαν παράσχου,τοις μακρόθεν απάσιν επιφοιτήσασι,συνάμα τοις πλησίον Ναώ Σου τω αγίω Μιχαήλ Αρχιστράτηγε,των ορατών τε αυτών εχθρών και αοράτων.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.
            Σωτηρίαν τεκούσα,την ζωήν των απάντων κυοφορήσασα,Χριστόν τον Ζωοδότην,τοις πάλαι νεκρωθήσι,Θεοτόκε Πανάμωμε,ζωωσόν μου τον νούν,πάθεσι νεκρωθέντα.

 Αρχάγγελοι του Θεού,πρεσβεύσατε υπέρ ημών.  (Τους βοηθείας...)
            Γαλήνην αίτει και ψυχικήν σωτηρίαν,δυάς ένδοξε των θείων Αρχαγγέλων,τοις καταφοιτώσιν,υμών τώ θείω οίκω.

Αρχάγγελε του Θεού,πρέσβευε υπέρ ημών.
Εν Χώναις πάλαι,τον σόν διέσωσας οίκον,Αρχιστράτηγε τη σή επιστασία,ούτω καμέ σώσον,της του εχθρού μανίας.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Γαλήνην άνωθεν,τοις ικέταις σου δίδου,Μιχαήλ ο Άρχων των Αγγέλων,περιφερομένοις τοις κύμασι του βίου.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν
            Αγγέλων δόξα,και των βροτών σωτηρία,Αειπάρθενε Μήτερ του Θεού Λόγου,εκ της αλογίας,παθών απάλλαξόν με. 

Αρχάγγελοι του Θεού,πρεσβεύσατε υπέρ ημών. (Κυρίως Θεοτόκον...)
            Μετά των Ασωμάτων,τάξεων απαύστως,εκδυσωπείτε Τριάδα την άκτιστον,υπέρ υμών Αρχιστράτηγοι θεοδόξαστοι.

Αρχάγγελε του Θεού,πρέσβευε υπέρ ημών.
            Ο ρύστης και φρουρός μου και παραμυθία,της τελευταίας πνοής μου Αρχάγγελε,μη απ΄εμού χωρισθείης,και τότε δέομαι.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
            Συν πάσαις ουρανίων,ταίς χοροστασίαις,υπέρ ημών τον Θεόν  καθικέτευε,ο αρχηγός των Αγγέλων και υπερεύχεσε.

Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.
            Υμνούμεν σου την δόξαν,Κεχαριτωμένη,ήν στρατιαί των Αγγέλων εξίστανται,ότι Θεού ανεδείχθης Μήτηρ απείρανδρος.

Το,Άξιον εστί,το λέει ο Ιερέας.

Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ,και ενδοξοτέραν  ασυγκρίτως των Σεραφείμ,την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν,την όντως Θεοτόκον,σε μεγαλύνομεν.

            Χάριν εξαιτείτε παρά Θεού,και πταισμάτων λύσιν,και κινδύνων
 απαλλαγήν,τοις εν ευλαβεία,υμών τω θείω οίκω,απαύστως προσιούσι,θείοι
 Αρχάγγελοι.

Ω της θεωρίας σου της φρικτής,και της καλλονής σου,της πυρίνης και θεαυγούς,κατέχεις το σκήπτρον Μιχαήλ τη χειρί σου,και μέλπεις τη Τριάδι,ύμνον τρισάγιον.
           

Πρώτος ως υπάρχων της στρατιάς,της επουρανίου Αρχιστράτηγε Μιχαήλ,πάρεσο,προστάτα,πάντων ημών εν μέσω,των πίστει τε και πόθω,
 ανευφημούντων σε.

Εχων σε προστάτην και βοηθόν,φύλακα και ρύστην,της ψυχής μου της ταπεινής,Μιχαήλ πρωτάρχα,και μέγα Ταξιάρχα,εν ώρα του κινδύνου συ μοι
 βοήθησον.  

            Δεύτε ευφημήσωμεν οι πιστοί,τους δυό φωστήρας τους μεγάλους και φωταυγείς,Μιχαήλ τον μέγαν και Γαβριήλ τον θείον,τους δύο Ταξιάρχας του Παντοκράτορος.

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί,Πρόδρομε Κυρίου Αποστόλων η δωδεκάς,οι άγιοι πάντες μετά της Θεοτόκου,ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήναι ημάς.

Άγιος,ο Θεός,Άγιος Ισχυρός,Άγιος,Αθάνατος,ελέησον ημάς.(3 φορές)
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και είς τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.
Παναγία Τριάς,ελέησον ημάς,Κύριε,ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών, 
 Δέσποτα,συγχώρησον τάς ανομίας ημίν,Άγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών,ένεκεν του ονόματος σου.

Κύριε,ελέησον.Κύριε,ελέησον.Κύριε,ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.       
            Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς,αγιασθήτω το όνομά σου,ελθέτω η βασιλεία σου,γενηθήτω το θέλημα σου,ώς εν ουρανώ,και επί της γής. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον,και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών,και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.
(Ο Ιερέας) Ότι σού εστίν η βασιλεία,και η δύναμις,και η δόξα,του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,νύν και αεί και είς τους αιώνας των αιώνων.Αμήν.

            Των ουρανίων Στρατιών Αρχιστράτηγοι,δυσωπούμεν υμάς ημείς οι ανάξιοι,ίνα ταις σαις δεήσεσι τειχίσητε ημάς,σκέπη των πτερύγων της αύλου υμών δόξης,φρούρούντες ημάς προσπίπτοντάς εκτενώς και βοώντας,εκ των κινδύνων λυτρώσασθε ημάς,ως Ταξιάρχαι των άνω Δυνάμεων.

Ο Ιερέας μνημονεύει.(Σε κάθε αίτηση Κύριε,ελέησον,3 φορές,το αγιορείτικο).

(Πάντων προστατεύεις...)
Πάντας τους την θείαν και σεπτήν,σου ασπαζομένους εικόνα,Μιχαήλ μέγιστε,πάσης  απολύτρωσαι οργής και θλίψεως,και θανάτου απάλλαξον,πικρού,αιφνιδίου,και δεινής κακώσεως,σοφέ Ταξίαρχε,όπως προστασίαις σου θείαις,πάντοτε σωζόμενοι πόθω το σεπτόν σου όνομα γεραίρωμεν.
            Την πάσαν ελπίδα μου είς σε ανατίθημι,Μήτερ του Θεού,φύλαξον ημάς υπό την σκέπην σου.
            Δι’εχν τν γίων πατέρων μν…..

                         


                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

<< Αποφθέγματα >>